کوبا چگونه به بیوفارما تبدیل شد

اخیرا واکسن CIMAvax-EGF برای سرطان ریه اولین محصول بیولوژیکی کوبایی برای انجام آزمایشات بالینی در خاک آمریکا بود.اخیرا واکسن CIMAvax-EGF برای .

زمان ایستادن برای سکوت

بیایید با یک دستگاه هوشمند که به ندرت ذکر شده است شروع کنیم: کتاب الکترونیکی. فروش کتاب الکترونیکی در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۷ حتی بیشتر شد، زیرا فروش کاغذ دیواری و سختافزاری افزایش یافت.