کتاب مدیریت ریسک

تومان 98000

ما در دنیایی زندگی می کنیم که همواره در حال تغییر است و برای کنار آمدن با آن اغلب بدون آنکه بدانیم، ریسک را مدیریت می کنیم. این موضوع هم در زندگی شخصی و هم در محیط کسب وکار ما صادق است. برای موفقیت، ما بایستی واقعیت وجود ریسک را بپذیریم، واقع بین باشیم و برای ساختن آینده ای که آرزو داریم، طرح ریزی کنیم نه اینکه فقط امیدوار باشیم که موفقیت حاصل شود.

دسته:

توضیحات