بزرگترین تنظیم برای اعتبار بازار شرکت ها

بانک ها آنها را به وام های متقابل وام می دهند و یا آنها را به تعهدات وام های وثیقه ای ساخت یافته (CLOs در کوتاه مدت) و فروش آنها را به سرمایه گذاران نهادی.بانک ها آنها را .