کوبا چگونه به بیوفارما تبدیل شد

اخیرا واکسن CIMAvax-EGF برای سرطان ریه اولین محصول بیولوژیکی کوبایی برای انجام آزمایشات بالینی در خاک آمریکا بود.اخیرا واکسن CIMAvax-EGF برای .