ممیزی سیستم مدیریت کیفیت گلپخش اول مبتنی بر استاندارد بین المللیiso9001 وممیزی استاندارد  GDP توسط شرکت IMQ ایتالیا در تاریخ سی ام و سی و یکم شهریور ماه 1400 صورت گرفت

این ممیزی با حمایت و راهنمایی مدیرعامل شرکت گلپخش اول و یکایک مدیران و همکاران این مجموعه در انبار مرکزی، شعبه جنوب تهران و دفتر مرکزی انجام گردید.