معدن پور

مدرس و مشاور مدیریت توسعه سازمانی

دوره جامع سلامت سازمانی